Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu adressystemu.obecnosci.pl (dalej jako „Użytkownicy”) jest TU WPISZ DANE TWOJEJ PLACóWKI tel. [_____], e-mail: [____] (dalej jako: „Twoja Placówka”). Inspektorem ochrony danych osobowych w Twoja Placówka jest Imię i nazwisko (dane kontaktowe: ).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika. Do wyrażenia zgody przez Użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej serwisu adressystemu.obecnosci.pl. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mail [____] Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, są przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie adressystemu.obecnosci.pl, oraz w celu przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług i produktów własnych Twoja Placówka lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników Twoja Placówka).
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
 6. Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez Twoja Placówka obejmuje:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail.
  • numer telefonu
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez Twoja Placówka obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 8. Użytkownik ma prawo:
  • żądania od Twoja Placówka dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • do przenoszenia jego danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
 9. Twoja Placówka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Twoja Placówka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Twoja Placówka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane - w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres - podmiotom trzecim, wskazanym przez Twoja Placówka, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Twoja Placówka czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników przez Twoja Placówka w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 11. Twoja Placówka nie podejmuje decyzji, które mają skutek dla Użytkownika i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Twoja Placówka stosuje w serwisie adressystemu.obecnosci.pl pliki "cookies" w celu ułatwienia świadczenia usług za pośrednictwem ww. serwisu. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści dostępne w serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie "cookies" poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików "cookies"). Twoja Placówka informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików "cookies", w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików "cookies", może częściowo uniemożliwić korzystanie z serwisu adressystemu.obecnosci.pl.

Regulamin korzystania z Systemu przez Użytkownika końcowego

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SYSTEMU

1. Definicje

 1. adres poczty elektronicznej Placówki: przekazany Użytkownikowi adres e-mail Placówki do kontaktu, przy nawiązywaniu stosunku prawnego pomiędzy Placówką z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, w zakresie uczestnictwa dziecka lub dzieci do Placówki.
 2. Placówka: podmiot świadczący opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka lub przedszkole, do którego uczęszcza na podstawie odrębnego stosunku prawnego dziecko lub dzieci podlegające opiece rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin.
 4. System - oprogramowanie, którego twórcą jest podmiot trzeci, służące do kontaktu pomiędzy Placówkami a rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, którego składnikiem jest serwis internetowy zawierający hierarchiczny układ stron i którego określone funkcjonalności zostają udostępnione Użytkownikowi przez Placówkę na podstawie Umowy w celu usprawnienia komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Placówkami a Użytkownikiem.
 5. Umowa - zasady współpracy pomiędzy Placówką a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka dotycząca udostępnienia funkcjonalności Systemu przez Placówkę rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka, zawierana przez akceptacje postanowień Regulaminu,
 6. Użytkownik - osoba fizyczna (rodzic/opiekun prawny dziecka), która zawarła Umowę z Placówką.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania funkcjonalności Systemu Użytkownikowi oraz zasady korzystania z Systemu przez Użytkownika.
 2. Placówka nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy (przed akceptacją Regulaminu) w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w formie elektronicznej, na swojej stronie internetowej, o której informuje Użytkownika lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Użytkownik może, bez żadnych ograniczeń pobierać Regulamin, otwierać plik zawierający Regulamin oraz zapisywać go na nośnikach pamięci i drukować w dowolnej liczbie egzemplarzy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Systemu.
 4. Placówka może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych czy konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu na co najmniej 1 miesiąc przed wejściem zmian w życie poprzez wiadomość e-mail przesłaną na wskazany Placówce przez Użytkownika adres e-mail. W razie zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu.
 5. Kontakt z Placówką możliwy jest w szczególności za pośrednictwem Systemu lub na adres poczty elektronicznej Placówki.

3. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Po zaakceptowaniu Regulaminu przez Użytkownika, na wskazany Placówce przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość stanowiąca potwierdzenie zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi tej wiadomości.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Po zawarciu Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Systemu.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Placówki.
 5. Placówka może rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności gdy:
  1. Użytkownik rażąco naruszył którekolwiek z postanowień Regulaminu,
  2. Użytkownik korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  3. nastąpiła utrata dostępu do Systemu przez Placówkę,
  4. dostawca Systemu zaprzestał świadczenia usług na rzecz Przedszkola,
  5. umowa pomiędzy Użytkownikiem a Placówką dotycząca uczęszczania dziecka do Placówki uległa wygaśnięciu, poprzez przesłanie oświadczenia na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny.

4. Korzystanie z Systemu

 1. Na podstawie Umowy Placówka udostępnia Użytkownikowi funkcjonalności Systemu służące do komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Użytkownikiem a Placówką za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Systemu Placówka nie pobiera dodatkowych opłat.
 3. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu to:
  1. posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem (komputer, telefon),
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej.
 4. Login i hasło dostępu do Systemu nadawane są Użytkownikowi niezwłocznie po zawarciu Umowy/w procesie zawierania Umowy.
 5. Zabronione jest umieszczanie w Systemie treści oraz materiałów (w tym danych) mogących naruszać obowiązujące prawo, a także prawa oraz dobra osobiste osób trzecich, innych Użytkowników lub innych podmiotów korzystających z Systemu.
 6. Zabronione jest wprowadzanie do Systemu treści oraz materiałów (w tym danych) zainfekowanych szkodliwym oprogramowaniem (m.in. wirusami komputerowymi lub „koniami trojańskimi”). Przed wprowadzeniem treści oraz materiałów (w tym danych) do Systemu Użytkownik zobowiązany jest dokonać sprawdzenia treści oraz materiałów (w tym danych) przeznaczonych do wprowadzenia do Systemu pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania.
 7. Użytkownik, któremu nadano login i hasło dostępu, zobowiązany jest do utrzymania loginu i hasła dostępu w tajemnicy. Niedopuszczalne jest przekazywanie lub umożliwianie przekazywania loginu i hasła dostępu osobom trzecim lub innym osobom korzystającym z Systemu, jak również korzystanie z loginów i haseł dostępu nadanych innym osobom.
 8. Umieszczając w Systemie treści oraz materiały (w tym dane), Użytkownik oświadcza, że te treści oraz materiały nie naruszają obowiązującego prawa, ani praw oraz dóbr osobistych osób trzecich, innych Użytkowników oraz innych podmiotów korzystających z Systemu.
 9. Główne cechy świadczenia polegają na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści (danych) zamieszczonych w Systemie przez Placówkę lub osoby działające w ramach Przedszkola, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych oraz odczytywania ogłoszeń.
 10. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Szczegółowe informacje w zakresie prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawarto w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Systemu na adres poczty elektronicznej Przedszkola: lub pisemnie, na adres Placówki.
 2. Reklamacja Użytkownika zostanie rozpatrzona przez Placówka w terminie 30 dni.
 3. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis powodu reklamacji oraz być sporządzona w języku polskim.
 4. Reklamacje niepozwalające zidentyfikować Użytkownika nie będą rozpatrywane.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie Użytkownikowi przekazana na papierze lub w wiadomości e-mail.

6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Placówka.>

7. Postanowienia końcowe

 1. Umowa (w tym Regulamin) podlega prawu polskiemu.
 2. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
 2. Załącznik nr 2 - Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres poczty elektronicznej Przedszkola: lub pisemnie, na adres Placówki, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 2. Strony mogą rozstrzygać ewentualne spory w szczególności poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.